Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Samorządowego
z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Podstawa  prawna:

 • Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.);
 • Statut Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

1.Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.  Do przedszkola przyjmowani są kandydaci w  wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach kandydaci 2,5 letni oraz kandydaci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.

3. Przyjmowanie kandydata do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Wniosku o Przyjęcie  Dziecka do Przedszkola,

4. Wniosek składa się do dyrektora przedszkola.

5. Wzór wniosku określony został zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 lutego 2014  r.

6. Nabór prowadzi się  zgodnie  z  ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przemęt Nr 5/2014 z dnia 28 lutego 2014

7. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wymienione w Art. 20 c ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U  z 2014 r. poz. 7) :

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 8. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość – 1 punkt

 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny ujęte w załączniku do Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt Nr 5/2014 z 28 lutego 2014 r.

1)    zatrudnienie obojga rodziców, opiekunów kandydata – 5 punktów.

2)    rodzeństwo kandydata  uczęszczające do przedszkola – 3 punkty.

3)    zamieszkanie w pobliżu przedszkola przez kandydata  – 1 punkt.

10. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 poz. 7) oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Przemęt Nr 4 /2014 z dnia 28 lutego 2014r..

11. Kandydaci zamieszkali poza o bszarem gminy Przemęt  mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Przemęt, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

12. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:

Trzech osób powołanych zarządzeniem dyrektora spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej,( 2 osoby)  przedstawiciela Rady Rodziców. (1 osoba),

13. Tryb  postępowania  kwalifikacyjnego:

 1. posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez przewodniczącego
 2. komisja rozpatruje wnioski zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi  
  w niniejszym regulaminie
 3. w sprawach spornych decydujący  głos ma  przewodniczący
 4. komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.

14. Rodzic ma prawo wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15.  Dyrektor  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

16.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów    nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

18. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zamieszkały na obszarze danej gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie został przyjęty do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego z powodu braku miejsc, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego Wójta. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które może przyjąć kandydata. Czas pracy wskazanego przez Wójta innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, do których o przyjęcie ubiegali się rodzice kandydata.

19. Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 1 marca 2014 roku.

Wykaz  dokumentacji:

 1. Protokół posiedzenia  komisji kwalifikacyjnej
 2. Lista dzieci przyjętych do przedszkola
 3. Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola
 4. Lista rezerwowa dzieci oczekujących  na  przyjęcie  do  przedszkola.

 

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2011 ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Zapisy dzieci do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone są w tych samych terminach.

 od dnia

godz.

do dnia

godz.

czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

3 marca

 

14 marca

 

potwierdza wolę kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 marca

 

27 marca

 

zapoznaje się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz wypełnia formularz zgłoszenia dziecka

10 marca

 

28 marca

14:00

wypełniony formularz składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

(rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają  w  przedszkolu/                                 szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia            o potrzebie kształcenia specjalnego)

3 kwietnia

 

 

 

sprawdza  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

3 kwietnia

 

10 kwietnia

14:00

pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka                            w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

Rekrutacja uzupełniająca

14 kwietnia

 

 18 kwietnia

 

po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca

24 kwietnia

 

 

 

sprawdza w przedszkolu (szkole), do którego złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte