Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dzieci
do Przedszkola Samorządowego
z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Podstawa  prawna:

 • Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.);
 • Statut Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

1.Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.  Do przedszkola przyjmowani są kandydaci w  wieku od 3 do 5 lat, w wyjątkowych sytuacjach kandydaci 2,5 letni oraz kandydaci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia.

3. Przyjmowanie kandydata do przedszkola rozpoczyna się na podstawie Wniosku o Przyjęcie  Dziecka do Przedszkola,

4. Wniosek składa się do dyrektora przedszkola.

5. Wzór wniosku  został sporzadzony w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Nabór prowadzi się  zgodnie  z  ustalonym harmonogramem z organem prowadzącym

7. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wymienione w Art. 20 c ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U  z 2014 r. poz. 7) :

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 8. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość – 1 punkt

 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

10. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  wolne  miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola,  biorąc  pod  uwagę kryteria  zapisane  w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 poz. 7) oraz określone przez organ prowadzący.

11. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Przemęt  mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Przemęt, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

12. Powołana komisja rekrutacyjna składa się z:

Trzech osób powołanych zarządzeniem dyrektora spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej,( 2 osoby)  przedstawiciela Rady Rodziców. (1 osoba),

13. Tryb  postępowania  kwalifikacyjnego:

 1. posiedzenie komisji  odbywa  się  na  terenie  przedszkola  w  terminie  wyznaczonym  przez przewodniczącego
 2. komisja rozpatruje wnioski zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami  ujętymi  
  w niniejszym regulaminie
 3. w sprawach spornych decydujący  głos ma  przewodniczący
 4. komisja przygotowuje protokół podsumowujący  posiedzenie oraz listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.

14. Rodzic ma prawo wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15.  Dyrektor  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

16.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów    nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

17. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

18. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zamieszkały na obszarze danej gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie został przyjęty do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego z powodu braku miejsc, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego Wójta. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które może przyjąć kandydata. Czas pracy wskazanego przez Wójta innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, do których o przyjęcie ubiegali się rodzice kandydata.

19. Powyższy regulamin obowiązuje  od dnia 1 marca 2015 roku.

Wykaz  dokumentacji:

 1. Protokół posiedzenia  komisji kwalifikacyjnej
 2. Lista dzieci przyjętych do przedszkola
 3. Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola
 4. Lista rezerwowa dzieci oczekujących  na  przyjęcie  do  przedszkola.